پناهندگان اقلیمی، انرژی و تغییرات اکولوژیکی در خاورمیانه

در هر دقیقه نزدیک به ۲ هزار و ۴۳۱ نفر از بخش کشاورزی محدوده خاورمیانه خارج و نزدیک به ۱۰۶ آبادی خالی از سکنه می شوند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند