وزارت اقتصاد: سهم نان در سبد هزینه خانوار ۴۰ درصد کاهش یافته است

سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به طور متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند