نقش تعاونی‌ها در عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال جدی است

رییس جمهور گفت: نقش تعاونی‌ها در عدالت اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت پذیری و ایجاد اشتغال بسیار مهم و جلوه‌ای روشن از مردمی‌سازی در حکمرانی و دولت است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند