منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی باید بازگردد

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: منابعی که برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد به عنوان تسهیلات بوده و باید به صندوق برای استفاده در سرمایه گذاری های دیگر باز گردد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند