مصوبه شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی ملغی نشده است

سخنگوی شورای رقابت گفت: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت در مورد قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند