فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری اصلاح می شود

هیات عالی واگذاری در خصوص اصلاح فهرست موارد مشمول واگذاری سال جاری و تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری‌ها تصمیم گیری می کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند