شرط «یک سال رهن بودن سند خودرو» حذف شد

با تصویب شورای رقابت، شرط «یک سال رهن بودن سند خودرو» حذف شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند