سهم ۴ درصدی مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد و نصف مالیات بر حقوق بوده است در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند