سامانه هوشمند نذورات و خیرات رونمایی شد

امروز از سامانه‌ای تحت عنوان سامانه هوشمند نذورات و خیرات نان رونمایی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند