سال آینده فشار مالیاتی بر مردم نداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ های مالیاتی ثابت مانده و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند