رشد اقتصادی چیست و توسعه پایدار چگونه محقق می شود؟

جایی که زیرساخت‌ها آینده نگرانه برای کار در نظر گرفته نشده باشد،استفاده از نعمت‌ها مقطعی بوده و در چنین شرایطی نه تنها رشدمورد انتظار محقق نمی شود بلکه توسعه هم رویایی دست نیافتنی خواهد بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند