دولت و بار مالی تامین نان کشور/تعقیب‌وگریز دولت و قیمت گندم

به گفته کارشناسان افزایش هر ۱,۰۰۰ تومان قیمت گندم ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در راستای تأمین یارانه آرد به دنبال خواهد داشت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند