دهه ۹۰ دهه‌ی افول اقتصاد ایران بود

احسان خاندوزی گفت: دهه ۹۰ دهه‌ی افول بسیاری از شاخص‌های اقتصادی است، در حوزه سرمایه گذاری نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و حتی درجا نزد بلکه حدود ۴۷ درصد کمتر از قبل شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند