در جلسه هیات عالی واگذاری چه گذشت؟

در جلسه هیات عالی واگذاری پیشنهاد تعیین اصول و چارچوب کلی اهلیت در واگذاری مطرح و مقرر شد در صورت لزوم در جلسات آینده، در دستور کار هیأت عالی واگذاری قرار گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند