خاندوزی: سرمایه بانک ایران و مصر به زودی افزایش می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سرمایه بانک ایران و مصر هم به زودی رخ می‌دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند