حمایت دولت از هدایت سرمایه به سمت توسعه پایدار

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور استقبال می کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند