حل مسئله ⁧تعارض منافع⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد

خاندوزی نوشت: حل مسئله ⁧ تعارض منافع⁩ پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است و ‏در روزهای گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع⁩ را به تصویب دولت رساندیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند