حرکت به سمت زنجیره ارزش با تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بیان توضیحاتی درباره تأثیر گنجانده شدن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به واحدهای صنعتی بزرگ در ایجاد زنجیره ارزش پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند