جمعیت ایران ۸۹ میلیون نفر شد/ رشد جمعیت ایران کمتر از متوسط جهانی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود جمعیت ایران را ۸۹ میلیون نفر برآورد کرد و از رشد ۰.۷۱درصدی جمعیت ایران در این سال خبر داد که کمتر از متوسط جهانی بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند