جزئیات فرایند مالیات ستانی از کسبه و اصناف در ۱۴۰۲

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: رویکرد امسال در مورد فرایند مالیات ستانی از کسبه و بازاریان، پرداخت مالیات منصفانه مقطوع (مبتنی بر داده‌های سیستمی) بدون الزام ایشان به‌ تسلیم اظهارنامه است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند