تولید محصولات دائمی باغی ١٢ میلیون تن برآورد شد

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ١٤٠١، مقدار تولید محصولات دائمی حدود ١٢ میلیون تن برآورد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند