توقف اجرای مصوبه دولت درباره عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام

بر اساس بخشنامه گمرک و بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، اجرای تصویبنامه هیات وزیران درخصوص میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام متوقف شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند