تورم، چندگام جلوتر از دستمزد کارگران/جبران مافات ضروری است

امسال در تعیین نرخ دستمزد کارگران نه به نرخ تورم توجه شد و نه به سبد معیشت، از این رو نماینده کارگران منتظر تغییر دستمزد از سوی شورای عالی کار هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند