تهدید کشاورزی شمال شرق ایران در بازی آبی غربیها در افغانستان

انگیزه بازیگران بزرگ غرب در توسعه سدسازی افغانستان بسیار مشکوک است زیرا حمایت آنها از توسعه آب می‌تواند یکی از راهبردهای آنها برای تأثیرگذاری سیاسی بر افغانستان برای اهداف ژئوپلیتیکی باشد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند