تمام تکالیف آیین نامه انتظام بخشی ضمانت اجرایی دارد

عنبری بااشاره به ویژگی‌های‌ تعاریف،چارچوب مشخص،شفاف‌سازی،بهره وری،تعریف حاکمیت شرکتی ودر نظرگرفتن ضمانت اجرایی برای تکالیف تعیین شده گفت:این آیین‌نامه آغازی براتمام حواشی شرکت های دولتی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند