تقابل شورای عالی بورس با شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس

اگرچه شورای عالی بورس به دنبال عرضه مجدد خودرو از طریق بورس حتی با استفاده از ظرفیت مجلس است اما شورای رقابت همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و عرضه خودرو در بورس را عملی ضدرقابتی می داند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند