تعویق در بازنشستگی معلمان با چه هدفی انجام شده است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازنشستگی را در آموزش و پرورش قدری از لحاظ قانونی به تعویق انداختیم تا این امکان فراهم شود کسانی که بازنشسته می‌شوند بتوانند ادامه خدمت بدهند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند