تخصیص ۵۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی در پایان شش ماهه اول سال

داوود منظور گفت: سازمان برنامه چارچوب کلی بودجه ۱۴۰۳ را آماده کرده و در زمانبندی قانونی تقدیم مجلس خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند