تحلیل عامیانه یک رسانه معاند؛ شروع با اقتصاد نتیجه گیری با سیاست

یک رسانه معاند اخیرا گزارشی با موضوع صحبت های اقتصادی رئیس جمهور منتشر کرده است که بررسی آن نشان می دهد گزارشگر به دنبال نگارش یک تحلیل عامه پسند با جهت گیری های سیاسی بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند