تبعیض مالیاتی بین کارمندان و مشاغل

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: باوجوداینکه بیشترین مودیان مالیاتی در بخش مشاغل هستند؛ اما متأسفانه همواره مالیات‌بر درآمد حقوق‌ بگیران بیشتر از سهم مشاغل است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند