تاکنون برای عضویت ایران در «بریکس» مانعی وجود نداشته است

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مانعی برای عضویت ایران در گروه اقتصادی «بریکس» وجود نداشته و روند درخواست ایران مبنی بر عضویت در این گروه حرکت رو به جلویی دارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند