بیشتر افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال آینده از محل تورم است

یک کارشناس اقتصادی گفت: بیشتر افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل افزایش تورم و شناسایی افرادی است که فرار مالیاتی دارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند