بنای توسعه اقتصادی با حرکات موزون بهره‌وری ساخته می‌شود

تفاوت دیدگاه سنتی و مدرن به بهره وری به مثابه تفاوت ساختمان وسازمان است.سازمان و ساختمان هر دو از ریشه ساختن یا سازیدن هستند یکی با ریشه ماضی و یکی با ریشه مضارع؛هر دو به یک سازه اشاره دارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند