برداشت اشتباه آقای نماینده از یک مصوبه مالیاتی

یک نماینده مجلس نسبت مصوبه مالیاتی مجلس برداشت اشتباهی داشته است که منجر به شایعات جدیدی در زمینه درآمدهای مالیاتی شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند