بازگشت دارایی مردم با مولد سازی

معاون وزیر اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مردمی سازی اقتصاد از طریق مولدسازی، اظهار کرد: درآمد حاصل از ۲۰ همت دارایی مازاد خراسان رضوی صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این استان می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند