ایران‌ایر در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت

در نشست هیأت واگذاری، واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران به اتاق تعاون مطرح و مقرر شد ظرف ۲ ماه اقدامات مربوط به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری انجام شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند