افزایش ۲۵ درصدی مالیات از صنف طلا تکذیب شد

سازمان امور مالیاتی هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا از روز اول دی ماه را تکذیب کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند