استفاده از ذرت‌های دامی در صنایع غذایی چرا و چگونه؟

ذرت‌های دامی ارز یارانه‌ای دارند و سایر ذرت‌ها از جمله ذرت‌های مصرفی صنایع غذایی از این موهبت محروم هستند از این رو ذرت‌های دامی در شبکه توزیع دارای نشتی بوده و سر از صنایع غذایی درمی‌آورند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند