اخذ ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مالیات از ۶۶ هزار خانه خالی

تاکنون از ۶۶ هزار واحد مسکونی خالی (مربوط به سال ۱۴۰۰) ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مالیات وصول شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند