آیا سیاست اقتصادی دولت از انقباضی به انبساطی تغییر کرد؟

برخی معتقدند انتشار این نوع اوراق اولین گام به سوی سیاست انبساطی پولی است زیرا دولت مجبور خواهد شد اضافه برداشت را از محل پایه پولی جبران کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند