آیا اسناد عادی در کشورهای اسلامی معتبر است؟

با وجود اینکه اعتبار اسناد عادی در کشورمان، بستر لازم برای وقوع فسادهای اقتصادی ایجاد کرده است اما بررسی ۱۶ کشور عربی و اسلامی نشان می دهد این اسناد اعتبار لازم را ندارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند