آمادگی قوه قضاییه برای حل مشکلات حقوقی مولدسازی

دادستان کل کشور ضمن تاکید بر اینکه با مولدسازی سرمایه های راکد تبدیل به سرمایه های مفید می شود از آمادگی قوه قضاییه برای حل مشکلات حقوقی مولدسازی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند